شرکت نیشکر هفت تپه به ساحل آرامش رسید

با خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپرده شدن این واحد تولیدی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کارگران این شرکت بعد از مدت‌ها حقوق خود را دریافت کردند.

همچنین چرخ تولید در این شرکت دوباره در مسیر حرکت اصولی خود قرار گرفت.